Suomen joet

Suomen joet

Koska Suomi on tuhansien ja taas tuhansien järvien ja lampien maa, on se samalla myös tuhansien jokien maa. Yleisen määritelmän mukaan joki on luonnon muovaamana syntynyt maauoma, jossa virtaa vettä. Joet saavat tavallisemmin alkunsa ylängöille sataneesta vedestä tai lähteistä. Vesi valuu valuma-alueella joen uomaan, ja nämä monet pienemmät joet, joita kutsutaan sivujoiksi, yhdistyvät pääuomaan, jonka päätepiste on joen suu, josta joki lopulta laskee joko toiseen suurempaan jokeen, järveen tai mereen.

Joesta seuraavaksi pienemmät vesireitit ovat puro ja oja. Vuonna 1961 säädetyn Suomen vesilain mukaan jokena pidettiin vanhastaan vesistöä, jossa voi kulkea soutamalla vähävetisin aina pois lukien, ellei esteenä ole koskea tai karia. Jos vesistön keskivirtaama on sekunnissa vähintään kaksi kuutiometriä, vesistö katsottiin tässä tapauksessa aina joeksi. Uudessa vuonna 2012 asetetussa vesilaissa joen määritelmänä on virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue on vähintään sadan neliökilometrin suuruinen. Tätä pienemmät vesistöt ovat määritelmällisesti puroja.

Joet ovat toimineet historiassa ihmisten kulkureitteinä, eikä Suomikaan tee tähän poikkeusta. Monet Suomen kaupungeista ovat syntyneet jokien varrelle ja suihin, nimensä mukaisesti eräs tällainen kaupunki on Joensuu. Ihmisten ja tavaroiden kuljettamisen lisäksi joet ovat toimineet esimerkiksi eri heimojen alueiden rajoina ja nykyisinkin moni joki toimii valtioiden rajana. Suomen ja Ruotsin välisestä rajasta suuri osuus muodostuu Tornionjoesta ja Muonionjoesta.

Joet toimivat myös merkittävinä virkistyskohteina, joissa voi harrastaa muuan muassa kalastusta, veneilyä, melontaa ja soutua. Jokien rannat ovat muodostuneet useissa kaupungeissa puistomaisiksi viheralueiksi ja vapaa-ajanviettopaikoiksi jo kaavoituksenkin mukaan. Suomen alueilla kulkee yhteensä 35 jokea, joiden kokonaispituus ylittää sata kilometriä, jotkut näistä sijaitsevat myös naapurimaiden alueilla. Kokonaispituudeltaan Suomen pisimmät joet ovat Kemijoki, Tornionjoki, Tenojoki ja Iijoki sekä Kemijoen sivujoet Ounasjoki ja Kitinen.

Kemijoki ja sen sivujoet Ounasjoki ja Kitinen

Suomen pisimmällä joella on pituutta 550 kilometriä. Kemijoki laskee Pohjanlahteen Kemin ja Keminmaan rajalla, jonne se kulkee Kemijärven ja Rovaniemen kautta ulottuen Venäjälle saakka. Pinta-alaa Kemijoen vesistöalueella on 51 000 neliökilometriä. Myös Kemijoen sivujoet Ounasjoki (298 km) ja Kitinen (278 km) lukeutuvat pisimpiin Suomen alueella kulkeviin jokiin. Suurin järvi Kemijoen varrella on Kemijärvi.

Kemijoen varrella sijaitsee lukuisia vesivoimalaitoksia, joista suurimman osan omistaa energiayhtiö Kemijoki Oy. Kaikkiaan voimalaitoksia on rakennettu vuodesta 1946 lähtien 21 kappaletta, joista 16 on Kemijoki Oy:n omistuksessa. Kemijoki oli ennen voimalaitosrakentamista eräs tuottoisimmista lohijoista Euroopassa, tuolloin lohisaalis saattoi olla vuosittain jopa 160 tonnia kalaa.

Tornionjoki

510 kilometrin mitainen Tornionjoki on Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa sijaitseva valtioiden välinen rajajoki, joka alkaa Ruotsin puolella Kiirunan kunnassa sijaitsevasta Torniojärvestä, josta se laskee lopulta Tornion ja Haaparannan rajalla Perämereen. Tornionjokion pisin vapaana virtaava ja valjastamaton joki Euroopassa. Sen merkitys Tornionlaakson kulttuurissa on suuri. Siellä paikalliset käyttävät joesta nimeä Väylä, ja joki tunnetaan runsaista lohisaaliistaan.

Tenojoki

Suomen ja Norjan välinen Tenojoki tai Teno tunnetaan erityisesti suosittuna kalastuspaikkana. Teno onkin koko Pohjois-Euroopan tuottoisin ja suurin luonnontilassa oleva lohijoki. Tenojoen varsinainen alkulähde sijaitsee Kaarasjoen ja Inarijoen yhtymässä, mutta sama pääuoma alkaa jo Peltotunturin kupeelta, josta uoma jatkuu neljällä eri nimellä, ennen kuin se laskee lopulta Norjan puolella sijaitsevan Tenonvuonon kautta jäämereen. Teno toimii Suomen ja Norjan rajajokena yhteensä 294 kilometrin pituisen matkan. Rajan sijainti joessa määritellään joen syväväylää pitkin, jolloin rajalinja sijaitsee joenuoman syvimmässä kohdassa, samoin kuin Ruotsin ja Suomen välillä Tornionjoessa.